خدمات آموزشی

کارشناس رسمی دادگستری

خدمات آموزشی که تیم ایران نقشه که با بهره گیری از تجارب چندین ساله پرسنل ارائه می دهد شامل موارد ذیل می باشد :

  • 1- آموزشی کار با توتال استیشن
  • 2- آموزش کار با GPS درتهیه نقشه UTM
  • 3- آموزش ARC GIS
  • 5-آموزش زمین مرجع نمودن عکسهای هوایی
  • 6- آموزش AUTOCAD
  • 7-آموزش Caris Gis 4.3.3
  • 8-آموزش Hypack Max
  • 9-آموزش پردازش داده های هیدروگرافی مولتی بیم
  • 10-آموزش کامل آبنگاری (هیدروگرافی )از جمع آوری داده تا مرحله تهیه وچاپ نقشه

سفارش عکس هوایی یا نقشه
ساخت تصاویر ارتوفتو عکس هوایی

هاست ایران
تهیه نقشه utm-توپوگرافی-تفکیک و افراز
سبد خرید
پیمایش به بالا